OB · OG members

staff & PD

Michihiro Nagao(staff) Nasimova Irina(PD) Lucille V. Abad(PD)  

Takeshi Kano(PD)  Shyamal Kundu Kumar(PD) Hitoshi Endo(PD, staff)

Makoto Asai(staff) Kenta Fujii(staff) 

Nakao Toshio(PD) Ken Morishima(PD) Shintaro Nakagawa(PD)

 

 

2000

Shinichi Takada(D)

2001

Naoki Masui(D)

2003

Koji Isono(M)   Chieko Fuse(M)

2004

Ryoko Suda(M) 

2005

Satoshi Okabe(D)

2006

Syo Miyazaki(M)

2007

Norihiro Inomoto(M)

2008

Noboru Osaka(D; DC2)

2009

Takuya Suzuki(D)   Asumi Sugiura(M)

2010

Takuro Matsunaga(D; DC2) Makiko Takeda(D) Yusaku Nomoto(M) 

2011

Toshihiko Nishida(D; DC1)

2012

Hanako Asai(D)  Atsushi Izumi(D)

2013

Kengo Nishi(D)  Hiroki Hosono(M)

2014

Takumi Kusano(D; DC2) Saki Tochioka(M)  Junji Matsuoka(M)Takashi Hiroi(M; DC1)

2015

Kei Hashimoto(D) Yuya Okazumi(M) 

2016 

Joon San Nah Seiya Sugawara(M)

2017

Kazu Hirosawa(D)  Nobuyuki Watanabe(M)   Yusuke Yoshikawa(M)

2018   

Yasuyuki Shudo(D)   

   

   

  

Student

Copyright (C) Shibayama laboratory all right reserved